Η «ΣΥΝΘΕΣΙΣ» ιδρύθηκε το 1995 στη Νέα Κούταλη της Λήμνου από τον Ιωάννη Ψάρρα.
Σκοπός της είναι, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα η εκπαίδευση ενηλίκων· τόσο ως προς την προσωπική τους εξέλιξη και την δημιουργία ποιοτικότερων σχέσεων, όσο και ως προς την δράση τους και προσφορά στην κοινότητα.