Η Σύνθεσις ιδρύθηκε το 1995 στη Νέα Κούταλη της Λήμνου από τον Ιωάννη Ψάρρα.

Σκοπός της είναι η εκπαίδευση ενηλίκων στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις,
την ανάπτυξη του κοινωνικού ενδιαφέροντος, την διερεύνηση, γνώση και έκφραση της ψυχής,
μέσω ατομικών συνεδριών, ομάδων, διαλέξεων και εκδόσεων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στην ανάδειξη των ουσιαστικών ποιοτήτων του ανθρώπου.

Τα τμήματα που αφορούν στις ομάδες είναι τα εξής:

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ
Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΘΕΣΙΣ»