ΣΧΕΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

Θεραπεύω στα Ελληνικά σημαίνει μεριμνώ, φροντίζω, καλλιεργώ, αποκαθιστώ ζημία.
Σ’ αυτή την ερμηνευτική της έννοιας «θεραπεύω», βασίστηκε από το 1990 το τμήμα της Σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου.
Δίνεται έμφαση:
1. Στην υποστήριξη και την εποπτεία του θεραπευτή, ο οποίος διδάσκεται να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του εαυτού του, να ενδυναμώνει τις ποιότητές του και να αποκαθιστά το οποιοδήποτε τραύμα του. Αντιλαμβάνεται ότι στο βαθμό που θεραπεύεται ο ίδιος, ανάλογη θα είναι και η βοήθεια προς τους άλλους.
2. Στην ουσιαστική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, ως ένα από τα βασικά στοιχεία που οδηγεί στην ίαση. Έτσι η σχέση αποκτά νόημα τόσο στην άσκηση της τέχνης της θεραπευτικής, όσο και στη ζωή και των δύο.

Το τμήμα έχει διάρκεια ένα έτος και απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με οποιοδήποτε τομέα θεραπείας.

Διδάσκει η Ανθή Δήμητσα

Πολλά κείμενα για τη σύγχρονη θεραπευτική οπτική θα βρείτε στα «Άρθρα».