ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Εξειδικευμένο Τμήμα που οδηγεί στην πιστοποίηση
Ψυχοενεργειακών Αναλυτών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Το τμήμα των Ψυχοενεργειακών Αναλυτών μπορεί να το παρακολουθήσει, όποιος/α έχει τελειώσει τη ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και το τμήμα της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ και κρίνεται επαρκής ως προς κάποιες προϋποθέσεις που τίθενται και τις οποίες οφείλει στο τέλος των σπουδών του να κατέχει.
Εισέρχεται στο Εξειδικευμένο Τμήμα αυτό τμήμα, της τάξεως των 500+ ωρών, κατόπιν συνεντεύξεως και εισηγήσεων των διδασκόντων.
Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα, από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Υπεύθυνος σπουδών είναι ο Ιωάννης Ψάρρας, ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε.Σ., ιδρυτής του Χώρου Πολιτισμού και Έρευνας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ.»